Aerogramme, serveur IMAP (email)

Thinderbird / K-9 mail va supporter EAS (Exchange)

Arf oui, j’avais pas compris ton propos initial.